Lidmaatschap

Als je besloten hebt lid te worden van onze vereniging ontvangt je een inschrijfformulier waarop je de vermelde gegevens zo volledig mogelijk dient in te vullen. Als vereniging zijn wij verplicht je aan te melden bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Je ontvangt vervolgens elk speelseizoen een bondskaart die naar je huisadres wordt gezonden. Deze dien je van een recente pasfoto te voorzien én vervolgens geldig te laten maken middels een stempel van onze vereniging, door het secretariaat. Zo kun je deelnemen aan de verschillende competities en toernooien.

Als je nog twijfelt over een vast lidmaatschap bieden wij ook een strippenkaart aan. Zie onderaan deze pagina voor meer over deze mogelijkheid.

Contributie: 

De huidige (jaarlijkse) contributie bedraagt:

Inschrijfgeld (éénmalig) 15 euro
Junioren (t/m 17 jaar) 87,50 euro
Senioren 165 euro
Competitie spelende senioren 200 euro

Minstens zo belangrijk; u bent collectief verzekerd tijdens deze evenementen voor eventueel opgelopen blijvend lichamelijk letsel. De polisvoorwaarden zijn bij onze secretaris op verzoek te verkrijgen. Met het betalen van de contributie levert u o.a. een bijdrage aan:

 • zaalhuur
 • bondscontributie
 • shuttles
 • training
 • districtscompetitie 
Contributiekorting:
 • Bij aangaan van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt de contributie (niet het inschrijfgeld!) naar rato bepaald.
 • Bij inlevering van een kopie van een geldige studentenpas kunnen studenten 25% korting op het lidmaatschap krijgen, e.e.a. onder voorbehoud en ter goedkeuring van het bestuur.
 • Bij meer dan drie thuiswonende leden uit een gezin is het vierde en volgende lid vrijgesteld van contributie.
 • Langdurig zieke en zwangere leden behoeven gedurende de ziekteperiode c.q. het zwangerschapsverlof (is de periode dat er niet gespeeld wordt tot het moment dat de persoon weer terug is) geen contributie te betalen, maar alleen de bondskosten
 • De deelname aan de verschillende georganiseerde in en externe toernooien zijn voor eigen rekening.
 • Bij een blessure (dus niet bij ziekte) die langer dan 3 maanden in beslag neemt wordt de contributie, (max. drie maanden) in mindering gebracht op de contributie van het nieuwe seizoen. Bepalend hierbij is de datum waarbij men dit schriftelijk aanmeld bij het secretariaat.
Betalingswijze:

Bij het inschrijfformulier is tevens een betalingsmachtiging toegevoegd ter ondertekening. In maximaal twee termijnen zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven.

Adreswijzigingen:

Deze dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap:

Wanneer u bij nader inzien toch besluit om het lidmaatschap te beëindigen dient dit minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat (dus voor 1 juni). Wanneer deze termijn is verstreken wordt u lidmaatschap stilzwijgend verlengd en is men weer voor een vol seizoen contributie verschuldigd. Het seizoen loopt van 31 mei tot 01 juni.

Strippenkaart:

Voor diegenen die nog twijfelen over een vast lidmaatschap of die niet het gehele jaar kunnen spelen, bieden wij ook de mogelijkheid om een ‘strippenkaart’ te kopen. Een strippenkaart geeft het recht om 10 keer te komen spelen voor een bedrag van €55,- . Voor de jeugd, tot 18 jaar, is het tarief €32,50,-
Voorwaarden: De strippenkaart staat op naam en is niet overdraagbaar. De strippenkaart is onbeperkt geldig en hoeft dus niet binnen 1 seizoen gebruikt te worden. Indien na een strippenkaart, binnen hetzelfde seizoen, besloten wordt om alsnog lid te worden, wordt het bedrag van de strippenkaart verrekend met het lidmaatschap.
De strippenkaart is verkrijgbaar bij het bestuur. Betaling vindt plaats door 55 euro (jeugd: 32,50 euro) over te maken op ons bankrekeningnummer:  NL58 RABO 0113 8857 41.
Let wel, de collectieve verzekering is niet van toepassing voor strippenkaart houders!

Privacy:

Over hoe wij omgaan met je gegevens kun je lezen in ons Privacy statement BCBemmel, daarnaast geef je met het aangaan van het lidmaatschap impliciet toestemming aan BCBemmel om beeldmateriaal met jouw afbeeldingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Wil je dat expliciet niet, dan kan je dat aangeven middels een berichtje aan de secretaris: info@bcbemmel.nl.